Projekt i urval

Antikvarisk medverkan
Vrams GunnarstorpVrams Gunnarstorp är ett slott i nordvästra Skåne med de äldsta delarna från 1500-talet. I mitten av 1800-talet genomfördes omfattande ombyggnader och slottet fick det utseende det har i dag. En del av de här om- och tillbyggnaderna var mer lullull än vad byggnaden egentligen klarar och är delvis orsak till dagens skador. GOD BOSTAD har varit antikvarisk medverkande enligt KML vid fasad- och takrenovering av västra, norra och östra längorna. Vrams Gunnarstorp är byggnadsminne sedan 1983. Uppdragsgivare: Vrams Gunnarstorp AB.
Dokumentation
Kiruna stnI samband med stadsomvandlingen av Kiruna avses enstaka byggnader att flyttas och många att rivas. Sommaren 2013 arbetade GOD BOSTAD tillsammans med KULTUREN med dokumentation av två byggnadsminnen: Hjalmar Lundbohmsgården och Kiruna järnvägsstation. Den förra ska flyttas, den senare rivas (troligen 2016). För järnvägsstationen gjordes även en (senkommen) kulturhistorisk värdering då sådan saknades. Båda byggnaderna är uppförda i början av 1900-talet och är intimt förknippade med stadens framväxt, gruvdriften och koloniseringen av övre Norrland. Uppdragsgivare: Norrbottens Museum/LKAB.
Antikvarisk förundersökning 
Eslövs spritfabrikEslövs spritfabrik består av ett antal tegelbyggnader av industrikaraktär uppförda under åren 1905-22. Produktionen upphörde 1962 och senast byggnaderna påkostades något underhåll var nog på 1950-talet. Det syns. En robust konstruktion gör det dock möjligt att bevara enstaka byggnader i helhet och fasadavsnitt av andra. Det kulturhistoriska värdet för spritfabriken bedöms därmed vara knutet till ett skalskydd relaterat till dess karaktärsbärande industriarkitektur och byggnadsmaterial. I ett framtidsperspektiv skapar spritfabriken lokal identitet för närområdet men också en stadsbyggnadsmässig relation till järnvägsområdet och stadskärnan. Spritfabriken utgör en signifikant anläggning för riksintresset Eslöv M182. Uppdragsgivare: Eslövs kommun.
Antikvarisk sakkunnig
Brunius 18Längs Östra Mårtensgatan i Lunds stadskärna ligger två äldre boningshus (uppförda 1781 och 1818) som ansågs saneringsmogna på 1960-talet. Alla gårdshus revs medan de båda gathusen klarade sig men rejält ombyggda och med ändrade verksamheter. Husen har nu byggts om till hotell där GOD BOSTAD tagit fram antikvarisk förundersökning och varit antikvarisk sakkunnig enligt PBL under hela byggskedet. Äldre stomme, där den fanns kvar, har till stor del kunnat bibehållas och fasaderna mot gatan har återställts. En ansiktslyftning för Östra Mårtensgatan. Uppdragsgivare: Paulssons Byggnads AB.